Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Pasiekimų vertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas 2 kartus per metus – mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, vadovaujantis "Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu". Pasiekimų aprašą sudaro 18 vaiko ugdymo(si) pasiekimų sričių:

Kiekvieno vaiko pasiekimai fiksuojami tam tikrais būdais ir panaudojami tolimesnio ugdymo proceso tobulinimui.Vertinimu pirmiausia siekiame įžvelgti tai, ką vaikas jau geba padaryti.

Kaip pažinti vaiko gebėjimus:

Vienas priimtiniausių ir tinkamiausių būdų, padedančių parengti autentišką ir prasmingą vaiko pasiekimų įvertinimą – tai vaiko pasiekimų vertinimo aplankas.Pasiekimų aplankegali būti kaupiami vaikų kūrybos darbai su vertinamaisiais komentarais, išsakytos mintys, vaizdo, garso medžiaga, kurioje užfiksuota tam tikra vaikų veikla, parengtas vaiko pasiekimų aprašas. Pasiekimų aplanke sukaupta informacija gali būti panaudojama individualių pokalbių su tėvais metu, iliustruojant vaikų pasiekimų augimą.

LOPŠELIO-DARŽELIO "LAKŠTUTĖ" IKIMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS

LOPŠELIO-DARŽELIO "LAKŠTUTĖ" UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ DIAGRAMA PAGAL PASIEKIMŲ ŽINGSNIUS

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017