Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Komisijos, darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus, nepedagoginį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Pirmininkė - Audronė Krukauskienė, vyresnioji iki mokyklinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė - Lina Kanapinskaitė, vyresnioji meninio ugdymo mokytoja.

Nariai: Virginija Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Aurelija Kručkauskė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams; Jadvyga Seiliuvienė, auklėtojos padėjėja; Neringa Babianskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja; Asta Meiliūnaitė-Gudaitienė, mama; Kristina Zavadzkienė, mama.


MOKYTOJŲ TARYBA

Kolegiali įstaigos savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, pavaduotojas ugdymui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys pedagoginiai darbuotojai.

Pirmininkė - direktorė;

Sekretorė - Audronė Krukauskienė;

Mokytojų taryboje dalyvauja visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.


METODINĖ TARYBA

Nuolat veikianti vaikų lopšelio-darželio institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė grupė organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Pirmininkė - Virginija Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Audronė Krukauskienė, vyresn.auklėtoja;
Metodinės grupės veikloje dalyvauja visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė - Virginija Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė - Ligita Kybartienė, mokytoja
Nariai: logopedė Žaneta Šumskienė; mokytojos: Lina Steponaitienė, Audronė Krukauskienė, Rimutė Kristutienė, Vilma Subačienė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė – direktorė;
Sekretorė – Audronė Krukauskienė, vyresn.auklėtoja;
Nariai: Žaneta Šumskienė, logopedė metodininkė; Vesta Akambakienė, vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja; Alė Korolkovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė; Žaneta Buškovienė, vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


ATSAKINGA UŽ ĮSTAIGOS INTERNETINĘ SVETAINĘ

Aurelija Kručkauskė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.Norėdami susisiekti su komisijų ir darbo grupių nariais prašome kreiptis telefonais arba el.p:

8 (37) 373588, 8 (37)373575

dlakstute@yahoo.com

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017