Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Vaikų priėmimas į įstaigą

centralizuotą vaikų priėmimą lopšelyje-darželyje „Lakštutė“ atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Jonaitienė Tel. 8-37 373575

Priėmimo valandos kasdien nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val.


Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami eilės tvarka, tėvams (teisėtiems vaiko atstovams), pateikus prašymą lopšelio-darželio „Lakštutė" direktoriui, kuriame nurodoma:

Pateikiant prašymą reikalinga turėti gimimo liudijimo kopiją.Vaikų priėmimas įforminamas dvišale sutartimi, kurioje aptariami lopšelio-darželio ir vaiko tėvų (globėjų) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Pirmenybė teikiama: vaikams, kurių brolis (broliai) ir (ar) sesuo (seserys) lanko tą pačią švietimo įstaigą; vaikas yra rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus; įvaikintas 1,5–6 metų amžiaus vaikas; vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu; vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas); vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei; vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų; kiti švietimo įstaigos nuostatuose nurodyti atvejai.

Kauno m. savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. T-456 "Dėl cezuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas, vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr.T-682

Tarybos sprendimo pakeitimai

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017