Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Mokestis už darželį

MAITINIMO KAINOS

Lopšelio grupės vaikams - 2,39 Eur


Darželio grupių vaikams - 2,60 Eur;

Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikams - 2,02 Eur;

Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis mažinamas 50 % , jeigu:

Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko šiais atvejais :

Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo prašymo pateikimo dienos. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas ( 2018 m. kovo 20 d.)

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas ( 2016 m. balandžio 1 d.)

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017